FOREBYGGENDE AVDELING

Informasjon


KVÆNANGEN BRANN OG REDNING sin forebyggende avdeling har som formål å forebygge brann hovedsakelig ved å 


  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker


  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn


  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane


Brannvesenets forebyggende avdeling har tradisjonelt gjennomført branntilsyn i såkalte særskilte brannobjekter. Dette er bygninger og objekter der en brann kan medføre tap av mange liv, eller påføre store skader på helse, miljø eller materielle verdier.


Forebyggende avdeling bidrar også med informasjon gjennom nasjonale kampanjer, i tillegg til at vi stiller opp på møter/arrangementer.  


Informasjon