AKUTT FORURENSNING (IUA)

Informasjon

01012020 \\ Oljevern

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Informasjon

01012020 \\ Oljevern

Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder skipsvrak. Kystverket har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet ansvar og myndighet til å fatte vedtak, føre tilsyn og til å gjennomføre tiltak.

Informasjon

IUA Midt- og Nord-Troms

01012020 \\ Oljevern

Kystverket

01012020 \\ Oljevrn

DSB

01012020 \\ DSB

Lover