BEREDSKAP AVDELING

Informasjon


Brannvesenets organisering reguleres av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", eller populært bare kalt "Dimensjoneringsforskriften". Denne regulerer hvor lang utrykningstid brannvesenet skal ha til forskjellige områder og institusjoner i samfunnet  - og det opereres med tre forskjellige innsatstider. § 4-8 i Dimensjoneringsforskriften forteller oss hvor lang tid vi har til rådighet:

Informasjon


§ 1.Formål

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

0Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 84.