Feiing og tilsyn

Informasjon


Ihht forskrift om brannforebygging skal feiing og tilsyn av fyringsanlegg i alle typer byggverk utføres ved behov. Forskriften skiller ikke mellom bolig, hytter/fritidsboliger og industri, slik mange har vært vant med fra tidligere tider.


Vurderingen for hvor ofte feiing og tilsyn skal utføres vurderes fagmessig av KVÆNANGEN BRANN OG REDNING.


Hvor ofte det er behov for feiing og tilsyn vil kunne endre seg i årenes løp og vil naturlignok varierer fra bygg til bygg. 

 


Feiing


Varsel om feiing av skorstein

 

KVÆNANGEN BRANN OG REDNING vil foreta feiing av skorstein på tidspunkt angitt i sms. Gi tilbakemelding i henhold til sms om det er klart/ikke klart for feiing. Dersom du ikke har mulighet til å svare via sms, kan du skrive ut denne lappen og henge den ferdig utfylt og godt synlig på dør/stige.

Ved mangelfull tilbakemelding vil feiing ikke bli utført.

 

Dersom tidspunktet ikke passer, ta kontakt snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.

 

Før feiingen gjennomføres må huseier sørge for:

 • å holde ildstedet lukket.
 • å ikke fyre når feiing skal utføres.
 • at typegodkjent takstige er på plass og sikret.
 • å stenge alle ovnsdører og spjeld.
 • tilfredsstillende stige for å komme til tak.
 • å henge dette brevet på døren, stigen, eller at muntlig beskjed gis om at det er klart for feiing.


Ved mangelfull tilbekemelding vil ikke feiing bli utført.

 

Om du har hund, må denne holdes på avstand, slik at feiingen kan gjøres uten ulempe.


Trykk her for utskriftsvennlig versjon av varsel om feiing av skorstein.Tilsyn


KVÆNANGEN BRANN OG REDNING foretar tilsyn med alle fyringsanlegg, enten det er bolig eller hytte. Ihht forskrift om brannforebygging utføres ikke lengere tilsyn etter en fastsatt hyppighet, men er nå behovsprøvd.

  

Registrert byggeier vil få en sms med angitt tidspunkt for tilsynet. Dersom tidspunktet ikke passer, må du gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan avtales et nytt tidspunkt.


Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede, og sørger for at samtlige enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.


Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

 • eventuelle tidligere avvik og anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret.
 • nytt ildsted er meldt inn til Brannvesenet Nord.
 • ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
 • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.
 • bygget har tilstrekkelig lovpålagt varslingssystem og slokkeutstyr.
 • rømningsveiene er tilfredsstillende.


Om du har hund, må denne holdes på avstand, slik at tilsynet kan gjøres uten ulempe.


Trykk her for utskriftsvennlig versjon av varsel om tilsyn med fyringsanlegg.

Oppfølging etter feiing og tilsyn


Etter gjennomført feiing og tilsyn vil du få tilbakemelding om det er avdekket avvik på fyringsanlegget. Du får da en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding på hvordan avviket skal rettes og en frist for utbedring.


Tilbakemeldingen må sendes skriftlig til oss enten via brev til:

KVÆNANGEN BRANN OG REDNING, Gargu 8 9161 BURFJORD eller pr. e-post: post@kvanangen.kommune.no


Husk å merke tilbakemeldingen med navn, kommune, gårdsnummer, bruksnummer og adresse.

Det er eiers ansvar at fyringsanlegget fungerer som det skal, og tilfredstiller de krav som fastsettes i forskriftene. 


Avvik defineres som: Dersom det foreligger overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, vil det foreligge avvik. Avvik vil i hovedsak være brudd på krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging § 6


Anmerkning defineres som: Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

Her kan du lese mer om noen av de mest vanlige avvikene og krav til utbedring: